Tietosuojaseloste


KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

Green Trail Oy:n asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Green Trail Oy 
Keskuskatu 26
76100 Pieksämäki

asiakaspalvelu (at) greentrail.fi
www.greentrail.fi

                   

2 YHTEYSTIEDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Green Trail Oy 
Sähköposti: asiakaspalvelu (at) greentrail.fi
Asiakaspalvelu: 015 348 445

 

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Green Trail Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Green Trail Oy:n toimesta:

 • Green Trail Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitaminen ja ylläpito
 • Henkilötietoja voidaan :n toimesta käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien, tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä
 • Markkinoinnin mahdollistaminen ja sen kehittäminen sekä seuranta
 • Green Trail Oy:n tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, tarjoaminen, tuottaminen ja toimittaminen
 • Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, reklamaatioiden, yhteydenottojen, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin

 

4 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Green Trail Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet sekä Green Trail Oy:hyn muulla tavoin yhteydessä olleet henkilöt.

Tietoja, joita rekisteröidyistä tallennetaan voivat olla seuraavia:

 • Perustiedot kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus ja
 • Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot, kuten lokitiedot, verkkoliikenteen tunnistetiedot, kameravalvontajärjestelmän tallenteet
 • Rekrytointiin liittyvä tiedot kuten ansioluettelon ja työhakemuksen sisältämät tiedot

Rekisteröityneistä asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja

 • Rekisteröitymistä ja rekisteröitymisen päättymistä koskevat tiedot
 • Asiakastunnus ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin
 • Asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten asiakas on niitä hyödyntänyt
 • Mahdolliset kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut ja niiden tiedot (esim. koiratutkalisenssit)
 • Tieto siitä, onko asiakas rekisteröity kasvattaja, ja jos on, mahdolliseen Kasvattajakerhon jäsenyyteen liittyvät tiedot

Green Trail Oy:n verkkokaupan ja kivijalkamyymälän asiakkaista ja käyttäjistä voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tietoja

 • Toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
 • Asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut Green Trail Oy:n kanssa
 • Maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Green Trail Oy:n verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
 • Tiedot koskien asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut


Henkilötunnuksia ja hallussapito- / aselupia säilytetään ainoastaan viranomaisten ja lain vaatimissa rekistereissä. Markkinointirekisterimme eivät sisällä henkilötunnuksia.

 

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Green Trail Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään vain vaaditun ajan ja kunnes olemassa oleva peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti julkisista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, automaattiseen seurantaan ja valvontaan tarkoitetuista teknisistä järjestelmistä sekä asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

Green Trail Oy kerää henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun asiakas tekee ostoksen Green Trail Oy:stä tai kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Green Trail Oy voi kerätä ja päivittää henkilötietoja viranomaisilta ja yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Green Trail Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön rajoissa.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Green Trail Oy on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötiedot kaikissa käsittelyvaiheissa sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta tuhoamiselta tai luvattomalta väärinkäytöltä ja pääsyltä. Green Trail Oy:n kaikki mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa sijainneissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain henkilöt, joilla on työnkuvansa perusteella oikeus henkilötietoja käsitellä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Lisäksi henkilötiedot on suojattu asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla.

 

9 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Green Trail Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Green Trail Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Green Trail Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Green Trail Oy:n henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Green Trail Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Green Trail Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Green Trail Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

10 YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän dokumenttiin koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Green Trail Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

11 KÄSITTELYTOIMIEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän dokumentin sisältämiä tietoja erillisellä ilmoituksella. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme tutustumaan dokumentin sisältöön säännöllisesti.

 

?>